Search Aurora's site

Search Aurora's site

data räddning från en trasig laptop hårddisk

Trasig Hårddisk, Laga Hårddisk, Reparera Hårddisk, Aurora Data RecoveryStockholm, Göteborg, Malmö och Resten av Europa


Behöver du dataräddning från en trasig hårddisk? Ring oss för kostnadsfri rådgivning.Det säger sig själv att om du vill ha den bästa förutsättningen för att återskapa data från en trasig hårddisk så bör du kontakta det företag med mest erfarenhet av data recovery.
Aurora har snart över 35 års erfarenhet här I SVERIGE!

Trasiga Hårddiskar - VIKTIGT - Läs detta först !


Om du inte kan starta datorn på grund av en fysiskt skadad hårddisk, så gör inte saken värre . . .

Om du inte har gedigen erfarenhet av data recovery, rekommenderar vi inte att du försöker att återskapa data från din defekta hårddisk själv. I synnerhet om du vill rädda värdefull data (mappar, filer, dokument, bilder m. m)


Trasiga externa hårddiskar - hårddisken har fysiska (mekaniska) eller logiska fel. Oavsett om det gäller en Mac, Linux eller Windows PC kan Aurora oftast hjälpa dig.


Hårddisk är trasig på grund av:
  • Mekaniska skador, exempelvis om hårddisken ger ifrån sig skrapande, klickande, tickande eller andra konstiga ljud.
  • Om hårddisken har tappats, ramlat ner från en liten höjd, endast några decimeter kan vara förödande för en hårddisk.
  • Stötar och övervärme. En hårddisk är mycket känslig för stötar eller avsaknad av adekvat ventilation.
  • Logiskt fel på en hårddisk innebär att de blev några fel i kontroll- eller filsystemet. Hårddiskens elektronik och komponenter är däremot oftast oskadade.
Gör inte hårddiskens skada värre (och data recovery svårare) genom att försöka återställa förlorad data med hjälp av "goda vänner" som vill hjälpa till, men som inte besitter kompetens inom data recovery. Även bloggar och forum på internet kan vara din värsta fiende när du letar efter svar på hur du ska rädda din data. Kontakta Aurora när olyckan är framme istället!

Varje dag räddar vi tusentals filer från trasiga hårddiskar


Aurora är ett pålitligt företag inom data recovery med gedigen kunskap och erfarenhet inom dataräddning.

Aurora Data Recovery har en modern säkerhetslokal i Danderyd och ett mycket avancerat ESD skyddat laboratorium för reparation och dataåtervinning från trasiga, tickande, klickande eller helt livlösa hårddiskar. Vi har två certifierade ISO klass-5 arbetsplatser i vårt skräddarsydda data recovery renrum samt en lagerlokal med flera tusen donator hårddiskar, till vårt förfogande.

Auroras data recovery team är högutbildade experter inom konsten att rädda data från defekta hårddiskar och anlitas dagligen av många välkända företag såväl i Sverige som i resten av Europa.

Aurora är vid behöv bemannat 7 dagar i veckan och erbjuder myndigheter och företagskunder rådgivning och assistans med att återskapa filer från trasiga hårddiskar mellan 09:00 - 23:00, varje dag, året runt.

Vi tar gärna hand om privata personer vardagar mellan 08:30 och 17:30, och vi kan även hämta skadade diskar från kunder i Stockholmsregionen med vår bud-tjänst.

Kom ihåg att det alltid finns en chans att återskapa data från din hårddisk om du kontakta experterna hos Aurora i ett tidigt stadium!

Remember: If we can't recover your hard drive data – Its unlikely that anyone can!


Aurora räddar tusentals filer från trasiga hårddiskar, varje dag!
IBM, Hitachi, Toshiba, Western Digital, Samsung, Quantum, Fujitsu, WD, Lenovo, LaCie och Maxtor extern hårddiskar.
Hämtning i Malmö Göteborg Stockholm


If you can't start your computer due to a physically damaged hard drive, then don't make it worse. . . If you do not have solid data recovery experience, we do not recommend that you try to recreate data from your faulty hard drive yourself. Especially if you want to save valuable data (folders, files, documents, images, etc.)


Broken external hard drives - The hard drive has physical (mechanical) or logical errors. Whether on a Mac, Linux or Windows PC, Aurora can usually help you. The hard drive is broken due to: Mechanical damage, for example, if the hard drive gives off scratching, clicking, ticking or other strange sounds. If the hard drive has been dropped, dropped from a small height, only a few inches can be devastating for a hard drive. Shocks and overheating. A hard drive is very sensitive to shocks or lack of adequate ventilation. Logical failure of a hard drive means that they became some errors in the control or file system. However, the hard drive's electronics and components are usually undamaged. Contact Aurora Data Recovery + 46-8-792 22 40 for completely free advice! Do not make the hard disk damage worse (and saving data be more difficult) by trying to recover lost data with the help of "good friends" who want to help, but who do not possess recovery data skills. Also, blogs and forums on the internet can be your worst enemy when looking for answers on how to save your data. Contact Aurora when the accident is over instead!

De viktigaste egenskaperna hos en hårddisk är dess kapacitet och prestanda. Kapaciteten anges i Gigabyte (GB) eller Terabyte (TB). Där 1 gigabyte = 1 miljard bytes, eller i praktiken 1024 miljon bytes. Vanligtvis är en del av en hårddisks kapacitet otillgänglig för användaren eftersom den används av filsystemet och datorns operativsystem, och eventuellt inbyggd redundans för felkorrigering och dataräddning. Prestanda specificeras efter den tid som krävs för att flytta huvudet till ett spår eller en cylinder (genomsnittlig åtkomsttid) plus den tid det tar för den önskade sektorn att röra sig under huvudet (genomsnittlig latens, vilken är en funktion av den fysiska rotationshastigheten i varvtal per minut) och slutligen hastigheten vid vilken data överförs (datahastighet).
reparera hårddisk, rädda hårddisk.

fixa hårddisk med hjälp av data recovery

Återskapa Data Stockholm | Återställning av Data | Dataåterställning | Destruktion av Känslig Data | Data Recovery Stockholm Malmö & Göteborg | Datarekonstruktion | Diskräddning Stockholm | Kraschad extern hårddisk krasch, WD Seagate Lacie | Förlorad Data | Fujitsu Data Recovery | Rädda hårddisk Stockholm | Hitachi Hårddiskkrasch | Lacie hårddiskkrasch | Laptop Data Recovery Hjälp | Maxtor Hårddiskkrasch | Rädda Data Från Hårddiskar | NAS Data Recovery Stockholm Malmö o Göteborg | Raid Array Recovery Stockholm Malmö o Göteborg | Auroras Data Recovery Renrum | | Seagate Data Recovery | Seagate Extern Hårddisk Krasch | Seagate Hårddiskkrasch | Toshiba Hårddiskkrasch | Western Digital Data Recovery | WD Hårddiskkrasch | France Germany Greece Italy Romania Russia Spain Ukraine Arabia Denmark Estonia France Germany Greece Italy Latvia Lithuania Norway Poland Romania Russia Spain Sweden Turkey Ukraine Data Recovery Finland

Auroras Administration och Ekonomiavdelning