närmaste tunnelbana Danderyd
auroras copyright logotyp
+46-8-792 22 40Praktik i Stockholm 2024 - Information, Frågor och Svar
Vanliga frågor om IT Praktik och Praktikplatser


Hur hittar man till Aurora Data Recovery?


Aurora ligger på Brovägen 9 i STOCKSUND nära Danderyds sjukhus.
Resväg från T-centralen:
 • Ta tunnelbanans röda linje, mot Mörby Centrum. Stig av vid Danderyds sjukhus.

Vad är det för arbetstider?

 • Vi börjar arbetsdagen kl. 09:00 punkligt med att fika tillsammans.
  Samtidigt planerar vi och förbereder vad som ska göras under dagen.
 • Vi brukar ta en lunchrast någonstans mellan 12:30 och 14:00.
 • Vi slutar för dagen kl 17:00.

Hur är det med rökning?

 • Aurora är ett 100% rök- och snusfritt företag.
 • Detta är således ett krav att såväl anställda som praktikanter är äkta icke-rökare.

Hur går det till på lunchen?

 • Alla bruka tar med sig egen mat, vi har mikrovågsugn om man behöver värma sin mat.
 • Ibland händer det att vi gemensamt åker till en pizzeria eller till en Thai buffet.
 • På sommaren kan vi sitta ute bredvid det vackra Stocksund.
 • Det är ett krav att, efter samtliga måltider, anställda och praktikanter städar efter sig.

Betalar Aurora ut någon ersättning till studenterna som praktiserar hos Aurora?


Nej, Aurora betala ingen ersättning till praktikanter. CSN ger dock ersättning i de flesta fall.

Måste studenterna betala någonting för den här utbildningen?


Nej, studenter betalar inga avgifter överhuvudtaget.

Får Aurora ersättning eller bidrag för praktikanter som utbildas hos Aurora?


Nej, Aurora har ALDRIG erhållits någon form av ersättning för utbildning av PRAO studenter. Vi förväntar oss att studenter emellertid skriver några rader om sin tid hos Aurora på Facebook eller på "ris och ros" webbsidan innan praktikperioden är avslutat.

När grundades Aurora?


Under April 1984, samtidigt som persondatorerna såg dagens ljus.

Vad gör vi på Aurora?


När Aurora grundades i Sverige sålde vi avancerade IT-lösningar och hårddiskar
Nu förtiden har vi tre viktiga verksamheter:
 • Data Recovery Services (till följd av en hårddisk krasch)
 • Data Forensics
 • Internet, webbdesign, E-commerce och liknande (för intern användning)

Vilka program använder vi?


Vi använder många olika program i företaget.
 • Fem HTML Browsers.
 • AuroraTotal - Database
 • Pegasus - Email
 • Office - Ordbehandling & Kalkyl
All webbproduktion baserar vi på följande;
 • Notepad++ - HTML editeringsprogram.
 • FireFox & Chrome HTML Browser.
 • Search & Replace - Sök och ersätt verktyg.
Dessutom använder vi oss av följande program för W3C- och browser kompatibilitets kontroll;
 • W3C HTML validator - HTML syntax kontroll.
 • HTML validator, Tidy
Vi har handkodat alla våra 500+ sidor (så du lär dig riktig HTML från grunden).
Aurora följer strikt W3C HTML standarden.

Vem får praktisera på Aurora?

 • Studenter från både högstadier-, gymnasieskolor, universitet eller från annan kurs är välkomna.
 • Både killar och tjejer. Vi ser mycket gärna att också tjejer söker hit.
 • Studenter som är motiverade, målmedvetna och med hög ambitionsnivå.
 • Vi prata Svenska, Engelska, ( även Franska, Ryska och Ukrainska ) på företaget.

Vad får man för arbetsuppgifter?


 • Det varierar mycket och ingen dag är den andra lik. Du kan få jobba i olika team, eller i hela företaget.
 • I webbteamet får Du exempelvis vidareutvecklar websidor med hjälp av kodningsprogram samt felsöka UX och respons
 • Är Du däremot intresserad av teknik finns det möjlighet att arbeta med datorsäkerhet, nätverk och hårdvara.
 • För den som studerar ekonomi finns mycket att göra tillsammans med det administrativa teamet i företaget. Du får lära Dig mer om bokföring och redovisning och andra kontorssysslor. Du får dessutom en stor och unik inblick i hur företaget fungerar på alla plan.
 • Alla praktikanter deltar i beslutsprocessen, har stort inflytande beträffande företagets verksamhet och således vad Du kommer att göra.
 • Inga studenter jobbar med tråkiga eller icke stimulerande arbetsuppgifter.

Lär man sig något?

 • Oerhört mycket! Praktikgruppen består av max 5 personer, som alla jobbar i lag med personlig handledning. Vi lär oss i ett väsentligt högre tempo än vad som förekommer i skolan och dessutom arbetar vi med riktiga kunder och projekt.

Vad bör Du inte göra som praktikant?

 • Nonchalera arbetstider.
 • Ignorera företagets mycket enkla regler:
 • Att kopiera program från företaget är ABSOLUT förbjudet.
 • Att installera otillåtna program eller plug-ins är HELT förbjudet.
 • Att införa egen laptop och alla former av flyttbar media är HELT förbjudet.
 • Att surfa för privatbruk är INTE tillåtet under ARBETSTID.
 • Onödig användning av mobil telefoner ogillas under arbetstid. Ring gärna hemifrån eller under lunchrast

Vad är det bästa du kan göra?

 • Gör ditt bästa, mer kan ingen begära.
 • Visa omtanke mot Dina arbetskamrater och dela med dig av dina egna kunskaper.
 • Kom gärna med egna idéer och förslag till förbättring.
 • Ta eget initiativ och ansvar. Lämna din arbetsplats ren på slutet av dagen
 • Alla ansvarar för att byta ut, eller beställa förbrukade produkter från vårt förråd. Exempelvis kopieringspapper, rengöringsmedel, tvål, toalettpapper, reklampennor etc.

Är det något särskilt man ska tänka på?

 • Nej, inte direkt. Men du ska använda sunt förnuft, vara försiktig med hanteringen av företagets egendom (särskild stolar) och information. Glöm inte det viktigaste: Att ha kul!
 • Är du allergisk? Aurora är och har alltid varit en snus & rökfri arbetsplats. Golden Retriever Charlie är ofta på besök så det kan vara bra att tänka på om du är hund allergiker.

  Frequently asked information about "praktik"


Where is Aurora, and how do I get there?


Aurora is located at Brovägen 9 in STOCKSUND north of Stockholm.From T-centralen:
 • Take the red line of the subway, towards Mörby Centrum. Get off at Danderyds sjukhus.

What are the working hours?

 • We start the day punctually at 09:00 with tea or coffee and morning planning meeting.
  During this time time we discuss the activities of the day.
 • We always take about an hour at lunchtime, usually sometime between 12:30 and 14:00.
 • We end the day at 17:00. Overtime is very rare.

Is smoking allowed at Aurora

 • Aurora is a 100% no-smoking and snus-free company.
 • This is thus a requirement that both employees and trainees are genuine non-smokers.

What happens during lunchtime?

 • Everybody brings their own food, usually warmed in the microwave.
 • We sometimes go out for a pizza together or purchase something from nearby Lidl.
 • It is a requirement that, after all meals, employees and interns clean up after themselves.

Does Aurora pay any salary to the students?


No. The purpose of the training at Aurora is educational. In fact most of the time students are learning new skills and not really 'practicing' anything from previous training.

Do students have to pay for this training?


No. Aurora makes no charges whatsoever.

Does Aurora receive any economic compensation for educating students?


No, Aurora has NEVER received any kind of compensation, financially or otherwise, for the time that we have educated students. However, we do expect students to spend a few minutes and write a few lines about their time spent at Aurora on the students very own the web page "Ris och Ros" before the internship is over.

When was Aurora founded?


During 1984, at the same time as personal computers were 'born'.

What is Aurora's core business activity?


When our company was founded in Sweden, we performed data recovery and sold advanced IT-solutions.
Nowadays there are two important activities:
 • Data Recovery Services (following a hard disk crash)
 • Data Forensics
 • Internet, webbdesign, E-commerce and such (for internal use)

Which applications do Aurora use?


We use many different programs in our company.
 • FireFox - HTML Browser.
 • Aurora Total - Database
 • Pegasus - Email
 • Office - Word Processing & Spreadsheet
 • Symantec - Antivirus and Security

For all web production, we use the the following:
 • Notepad + + - HTML editing programs.
 • FireFox Quantum HTML Browser.
 • Search & Replace - Find and Replace tool.
 • Paint Shop Pro - Image Editor.
In addition, we use the following programs to W3C and browser compatibility verification:
 • W3C HTML Validator - HTML syntax checking.
 • Chrome Canary - Compatibility Check.

We have hand coded ALL our 2200+ web pages (so you really learn HTML and scripting). We avoid ALL unnecessary use of automated products for Web design.
We follow the W3C HTML standards very closely.

Who can apply for practical training at Aurora?

 • Students from high school, colleges, universities or from other courses are welcome.
 • Both boys and girls, men and women. We are VERY pleased to see that both groups contact us.
 • Students that are motivated, focused and with a high level of ambition.
 • We speak Swedish, English, Ukrainian, French and Russian in the company.

What will I work with?

 • It varies a lot and no two days are ever the same. You may be working in different teams, or the entire company.
 • In the web team You, for example, build websites or a computer!
 • If you are interested in technology, however, there is the opportunity to work with computer security, networking and hardware.
 • For the student of economics there is a lot to do with the administrative team of the company. You may learn more about the accounting and other office chores. You also get a great and unique insight into how the company works on all levels.
 • All trainees participate in decision making, have great influence on the company's operations and therefore what they will do
 • No students work with boring or repetitive tasks.

Am I going to learn anything?


An enormous amount ! The PRAKTIK or training group never exceeds 5 persons, all of who work in the web or commercial team with continual guidance. We learn in a much faster tempo than at school/university and besides that we work with real customers and real projects.

What are the things you should NOT do?

 • Ignore work hours.
 • Ignore the simple rules of the company:
  • Removing programs or data from the company is absolutely forbidden
  • Installing unauthorized programs or plug-ins is absolutely forbidden.
  • For security reasons, Internet surfing for private purposes is NOT allowed.
  • To bring your own laptop and all forms of removable media is TOTALLY prohibited.

What is the best you can do?

 • Do your best, no one can ask for more.
 • Care for you colleagues and share your own knowledge.
 • Share your ideas and suggestions for any improvements.
 • Show initiative and take responsibility.
 • Everyone is responsible for replacing used-up products* from our store room.
  * copy paper, cleaning products, soap, toilet paper etc.

Is there anything special I should think about?

 • Are you allergic somehow? Golder Retriever Charlie can often come and visit the office so if you have dog allergies keep that in mind. Aurora is and always has been a snuff and smoking free zone.
 • If not, use your common sense, be consequent and take care of the company's property. Have fun and enjoy your stay at Aurora.
Praktikplatser Startsida    Praktik inom admin    Praktik inom marknadsföring    Praktik inom webbdesign    Praktik inom nätverk    Fråga & Svar    Praktik Hall of Fame     Praktikantens Upplevelse     Praktik Ansökan    Praktik Application